Ons verhaal

Wie zijn we?

SML is een samenwerkingsverband van 16 muziekverenigingen die gevestigd zijn in de gemeente Leeuwarden. SML is opgericht op 16 juni 2017. Onze leden zijn:

De 16 verenigingen hebben gezamenlijk 500 volwassen leden, 250 jeugdleden < 18 jaar, 183 leerlingen die muziekles volgen en 7 jeugdorkesten.

Wat doen we?

De leden van SML organiseren optredens in eigen dorp/stad en daarbuiten, ze verzorgen muziekopleidingen en ze organiseren muziekprojecten op basisscholen. Doordat in muziekverenigingen jong en oud samen muziek maken, zijn we een verbindende factor in onze Mienskip.

Wat willen we bereiken met ons samenwerkingsverband?

Structurele aandacht en steun voor de amateurmuziekverenigingen in de gemeente Leeuwarden om daarmee de continuïteit van de blaasmuziek en blaascultuur te waarborgen, zodat de muziek in de stad en in de dorpen kan blijven klinken.

Hoe willen we dat bereiken?

 • Door gezamenlijk concerten te organiseren;
 • Door gezamenlijk deel te nemen aan bijzondere muziekprojecten zoals bijvoorbeeld ‘Birds & Brass’ tijdens Cityproms en diverse andere projecten zoals die bijvoorbeeld o.a. in het kader van LF2018 georganiseerd worden;
 • Door zelf gezamenlijk bijzondere projecten te organiseren, zoals ‘Lûd fan de Middelsee’ op 30 september 2018 en ‘Muziek in de Binnenstad’ wat in 2017 al is gestart;
 • Door als bestuursleden de verbinding met elkaar te zoeken, zodat we van elkaar kunnen leren;
 • Door regelmatig netwerkbijeenkomsten te organiseren waarbij uitdagingen en succesverhalen met elkaar worden gedeeld;
 • Door elkaar te helpen om de jeugdopleiding zo goed mogelijk in te richten, want de jeugd heeft de toekomst;
 • Door het gezamenlijk organiseren van een solistenconcours voor onze jeugdleden;
 • Door als gesprekspartner te fungeren voor de gemeente;
 • Door als gesprekspartner te fungeren voor instanties zoals Kunstkade, Keunstwurk, OMF etc;
 • Door aandacht voor onze activiteiten te vragen in de lokale pers en op social media.

Wat vragen we van de gemeente?

 • Steun voor de muziekverenigingen in de breedste zin van het woord. Het doel van Culturele Hoofdstad is dat cultuur ook ná 2018 een belangrijke rol blijft spelen in onze Mienskip. Wij kunnen daar als muziekverenigingen een grote rol in spelen;
 • Een structurele basissubsidie van 4.000,- euro per vereniging;
 • Voor korpsen die een eigen jeugdopleiding hebben, per leerling een extra subsidie ter grootte van 200,- per leerling per jaar;
 • Voor grote eigen SML-projecten zoals ‘Lûd fan de Middelsee’ breed gedragen steun vanuit de gemeente (organisatorisch en financieel);
 • Vrijstelling van de leges/kosten voor de evenementenvergunningen als we een muziekproject willen organiseren.

Toelichting

Onze verenigingen vertegenwoordigen een jarenlange traditie van hoogwaardige blaascultuur in Fryslân. Wat ons kenmerkt is dat we onszelf steeds weer opnieuw uitvinden en met onze tijd meegaan. Wij vormen daarmee een stevige basis voor de ‘legacy’ die zo belangrijk is voor de organisatie van LF2018.

Daarnaast bieden wij kinderen en volwassenen de mogelijkheid om mee te doen in de samenleving, als muzikant of vrijwilliger. We hebben genoeg voorbeelden van leden die anders min of meer langs de kant zouden staan. Doordat ze opgenomen zijn in de vereniging maken ze deel uit van een sociaal netwerk. We durven daarmee te stellen dat we als verenigingen ook een stevige sociale functie hebben. Wanneer mensen betrokken blijven bij de samenleving doen ze waarschijnlijk minder snel een beroep op sociale voorzieningen. Dat zijn positieve neveneffecten die ons allemaal, maar zeker ook de gemeente, ten goede komen.

De verenigingen die per 1-1-2018 deel uit maken van de gemeente Leeuwarden, kregen een structurele jaarlijkse subsidie van tussen de 4.000,- en 10.500,- euro. Het wegvallen van de structurele subsidie is een directe bedreiging voor de continuïteit van meerdere verenigingen. Een muziekvereniging moet met relatief weinig leden veel doen om de boel draaiende te houden. Dit komt o.a. omdat er veel hoge, structurele kosten zijn. Deze kosten bestaan o.a. uit: huur repetitieruimte, salaris gediplomeerd dirigent A-orkest, salaris gediplomeerd dirigent jeugdkorps, salaris gediplomeerd docent, aanschaf muziekstukken, muziekprojecten op school, jaarlijkse aanschaf nieuwe(re) instrumenten etc. 

De verenigingen in de gemeente Leeuwarden kunnen nu alleen op incidentele basis subsidie krijgen. Dit leidt er in de praktijk toe dat sommige verenigingen meerdere keren per jaar een subsidieaanvraag indienen. Het indienen van de verzoeken kost ons veel tijd en energie en het kost de gemeente ook weer tijd en energie om deze te beoordelen.  Alle tijd en geld wat met dit proces gemoeid is, kunnen we ons inziens beter gebruiken om effectief met ‘muziek maken’ bezig te zijn.

Naast de (wellicht in sommige gevallen) bijdrage uit het budget van de dorpsbelangen/plaatselijk belangen/wijkplatforms pleiten wij derhalve voor een structurele basissubsidie van 4.000,- euro voor elke muziekvereniging in de gemeente Leeuwarden.

Zonder jeugd heeft een vereniging geen toekomst. Een groot aantal van onze verenigingen organiseert daarom een eigen jeugdopleiding. Daarbij gaan we voor kwaliteit en dat kost tijd en vooral ook geld. Om de lessen betaalbaar te houden bieden we de lessen onder de kostprijs aan. Dit gaat direct ten koste van de clubkas.

Omdat we met de jeugdopleidingen een belangrijke rol vervullen in de ontwikkeling van de (blaas)muziek, pleiten we voor een structurele bijdrage van de gemeente voor de jeugdopleidingen van onze verenigingen. Voorheen heeft de gemeente hier geld voor beschikbaar gesteld aan de muziekschool en Parnas. Het lijkt ons niet meer dan redelijk dat wij hier een tegemoetkoming voor krijgen, aangezien wij deze belangrijke taak hebben overgenomen.

Wetenschappelijke onderzoeken hebben aangetoond dat zelf muziek maken een zeer positieve invloed heeft op de intelligentie en de sociale vaardigheden van kinderen.

Investeren in muzieklessen, is investeren in de Mienskip!